این صفحه مربوط به بچه های صنایع شیمیایی می باشد

محمد نخودیان اصفهانی
مدرس محمد نخودیان اصفهانی
نام دانش آموز تکلیف پودمان ۴ کنترل فرآیندپروژه و یا ترجمهنمره تشویقی
عرفان نعمتی انجام داده انجام داده2 نمره
رضا قاسمی انجام داده انجام داده
حسین امینی انجام داده انجام داده2 نمره
آرش امیرخانی انجام داده
سجاد حبیب الهی انجام داده
یزدان داوود وند انجام داده
آرین حیدریانجام دادهانجام داده
مهدی قیصریانجام داده 2نمره
میلاد شفیعی انجام داده انجام داده 3 نمره
یزدان داود حد انجام داده انجام داده
علیرضا حسین خانیانجام داده انجام داده
امیرحسین جمشیدیانانجام داده
نام دانش آموز تکلیف پودمان ۴ عملیات در سایتپروژه و یا ترجمهنمره تشویقی
رسول سورانی انجام داده انجام داده
سجاد نوری انجام داده انجام داده
ناصر کتانی انجام داده انجام داده۲ نمره
امیر رضایی انجام داده انجام داده
علی اکبر جوادی انجام داده انجام داده
عارف ظاهری انجام داده انجام داده
حامد حری انجام داده انجام داده۲ نمره
علی میر عباسی انجام داده انجام داده
محمد جواد قربانیان انجام داده انجام داده
صفری انجام داده انجام داده
دانیال صالحی انجام داده
هاشمی انجام داده انجام داده
احمدی انجام داده انجام داده۳ نمره
سهیل شاپوریانجام دادهانجام داده
نام دانش آموز تکلیف پودمان ۴ کنترل کیفیتپروژه و یا ترجمهنمره تشویقی
رسول سورانی انجام داده انجام داده
سجاد نوری انجام داده انجام داده
ناصر کتانی انجام دادهانجام داده۲ نمره
امیر رضایی انجام داده انجام داده
علی اکبر جوادی انجام داده انجام داده
عارف ظاهری انجام داده انجام داده
حامد حری انجام داده انجام داده۲ نمره
علی میر عباسی انجام داده انجام داده
محمد جواد قربانیان انجام داده انجام داده
صفری انجام داده انجام داده
دانیال صالحی انجام داده
هاشمی انجام داده انجام داده
احمدی انجام داده انجام داده۳ نمره
سهیل شاهپوری انجام دادهانجام داده

دبیر صنایع شیمیایی محمد نخودیان اصفهانی